تحلیل عدالت فضایی استانهای کشور با روش های MADM مطالعه ...

ساخت وبلاگ
چکیده : امروزه توسعه‌یافتگی رابطه مستقیمی با شبکه‌های ارتباطی دارد که توزیع مناسب آن در سطح مناطق، عدالت و ... با عنوان : تحلیل عدالت فضایی استانهای کشور با روش های MADM مطالعه ... بخوانید :
امروزه توسعه‌یافتگی رابطه مستقیمی با شبکه‌های ارتباطی دارد که توزیع مناسب آن در سطح مناطق، عدالت و فضایی و و به طور خاص عدالت اجتماعی - اقتصادی را به همراه خواهد داشت. هدف پژوهش حاضر بررسی سطوح توسعه یافتگی شهرستان‌های استان کرمان در بخش شبکه های ارتباطی است. روش پژوهش توصیفی- تحلیل وی بوده و از نوع کاربردی است که با استفاده از مدل Topsis و AHP و نرم افزارهای Expert Choice و Topsis Solver انجام شده و ترسیم نقشه‌ها نیز به کمک نرم افزار Arc GIS صورت گرفته است. جهت رتبه بندی سطوح توسعه، از 25 زیر معیار شبکه‌های ارتباطی بهره برده شد. یافته‌های پژوهش نشان‌دهنده توزیع فضایی نامتعادل شاخص‌ها در شهرستان‌های استان کرمان می باشد. به‌طوری‌که شهرستان‌های‌ کرمان و سیرجان در سطح مناسب‌تری نسبت به سایر شهرستان‌ها قرار داشت و در مقابل شهرستان‌های قاریاب و رایر محروم‌ترین شهرستان استان کرمان بودند. در مجموع نابرابری در توزیع فضایی شبکه های ارتباطی در بین شهرستان‌های استان کرمان مشهود می‌باشد. لذا لازم است در برنامه‌ریزی‌ها آتی، به منظور گسترش عدالت فضایی، شهرستان‌های محروم در اولویت قرارگیرند تا بدین وسیله زمینۀ عدالت اجتماعی نیز فراهم شود....
نویسنده : حسن علی اف بازدید : 9 تاريخ : شنبه 1 دی 1397 ساعت: 18:19