بررسی نقش فضاهای سبز بر تعدیل گرمای شهر مورد کاوی: ...

ساخت وبلاگ
چکیده : فضاهای و سبز در محیط شهری می‌توانند برای کاهش جزیره گرمای وی شهر نقش بارزی بازی کنند. افزایش دمای ... با عنوان : بررسی نقش فضاهای سبز بر تعدیل گرمای شهر مورد کاوی: ... بخوانید :
فضاهای و سبز در محیط شهری می‌توانند برای کاهش جزیره گرمای وی شهر نقش بارزی بازی کنند. افزایش دمای هوا، افزایش درجه خشکی، افزایش فراوانی و شدت موج‌های گرمایی و به طورکلی تغییرپذیری آب و هوا از جمله مخاطراتی هستند که اهمیت فضاهای سبز شهری را دو چندان می-سازند. چرا که نقش سرمایشی فضاهای سبز شهری به فضاهای پیرامونی نیز گسترش می‌یابد. در این پژوهش نقش دمایی بوستان گل محمدی خیابان رباط شهر اصفهان به مساحت (2866/9 هکتار) و مساحت پوشش گیاهی (5464/7 هکتار) و اثر آن بر فضای پیرامونی وا کاوی و شده است. اندازه‌گیری پارامترهای هواشناسی (دما، رطوبت نسبی، سرعت باد) در یک محدوده مشخص انجام شده است. محدوده مورد و مطالعه از درون بوستان گل محمدی آغاز و تا خیابان‌های پیرامونی که دارای جهت‌های متفاوت و آفتابگیری ناهمسانند، کشیده شده است. نتایج نشان داد که فضای سبز چه در سایه و چه در آفتاب، خنک‌تر از خیابان‌های پیرامونی است. اندازه تفاوت‌ها در روزهای گرم‌تر بیشتر است. بیشترین تفاوت برای دمای هوا 7/6 درجه سلسیوس بوده است. در هر دو مورد، این تفاوت میان بخش سایه گستر فضای سبز و بخش آفتابی یک خیابان با راستای غربی شرقی در بخش شمالی بوستان گل محمدی رخ داده است. وانگهی بررسی و پتانسیل شرایط وضع هوای محلی، بویژه سرعت ناچیز باد، آفتابگیری و هندسه شهری از فاکتورهایی هستند که این تفاوت‌ها را بیان می‌کنند. نقش فضاهای سبز بر سرمایش فضای پیرامون خود را می‌توان با شیوه‌های دیگری که به ریخت هر شهر بستگی دارد، افزایش داد....
نویسنده : حسن علی اف بازدید : 10 تاريخ : شنبه 1 دی 1397 ساعت: 18:19