مدلسازی توسعه ی شهری بجنورد با استفاده از رگرسیون ...

ساخت وبلاگ
چکیده : بررسی از دلیل ایجاد توسعه منبع زنده ناموزون شهرها یکی از مسائل مهم در کاربری زمین است و پیش بینی ... با عنوان : مدلسازی توسعه ی شهری بجنورد با استفاده از رگرسیون ... بخوانید :
بررسی از دلیل ایجاد توسعه منبع زنده ناموزون شهرها یکی از مسائل مهم در کاربری زمین است و پیش بینی توسعه شهری همیشه به سادگی امکانپذیر نیست بلکه به مدل هایی نیاز دارد که ماهیت پیچیده فرآیندهای شهری را مدنظر قرار دهند. بررسی از دلیل ایجاد رگرسیون منبع زنده لجستیک یک مدل پیش بینی کننده تجربی است. تعیین وزن عوامل محرک برمبنای داده های تجربی به جای بررسی از دلیل ایجاد استفاده منبع زنده از دانش کارشناسان از مزایای این مدل است و همچنین توانایی واردسازی متغیرهای بیشتری را داراست که از برتری هایش می باشد. لذا با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله به بررسی از دلیل ایجاد مدلسازی منبع زنده توسعه شهری بررسی از دلیل ایجاد بجنورد منبع زنده با استفاده از رگرسیون لجستیک در طی دوره 28 ساله پرداخته می شود و از نظر ماهیت و روش ترکیبی از روش های تحقیق اسنادی و توصیفی-تحلیلی است که از 9 متغیر مستقل برای مدلسازی استفاده می کند. میزان Pseudo-R2 و ROC به ترتیب 0.2835 و 0.9335 بدست آمد که در محدوده مورد قبولی قرار دارند. بنابراین مدلسازی تایید می گردد. ارزیابی حساسیت سنجی مدل با استفاده از روش حذف هرکدام از متغیرهای مستقل نشان دهنده تاثیر بیشتر متغیرهای جهت شیب و فاصله از سطوح آبی در مدلسازی است و مناطق جنوب شهر و مناطق غیرشهری بلافصل مناسب ترین مناطق برای توسعه آینده هستند....
نویسنده : حسن علی اف بازدید : 8 تاريخ : پنجشنبه 1 آذر 1397 ساعت: 12:33