سنجش و رتبه‌بندی شاخص‌های توسعه فرهنگی در ...

ساخت وبلاگ
چکیده : بی‌شک بالاترین و والاترین عنصری که در موجودیت هر جامعه دخالت اساسی دارد، فرهنگ آن جامعه است. اساسا ف... با عنوان : سنجش و رتبه‌بندی شاخص‌های توسعه فرهنگی در ... بخوانید :
بی‌شک بالاترین و والاترین عنصری که در موجودیت هر جامعه دخالت اساسی دارد، فرهنگ آن جامعه است. اساسا فرهنگ هر جامعه، هویت و موجودیت آن جامعه را تشکیل می-دهد و با انحراف فرهنگ، هر چند جامعه از بعد‌های اقتصادی، سیاسی، صنعتی و نظامی قدرتمند و قوی باشد، اما پوچ و میان تهی است. همه مکاتب بشری و نظام‌های سیاسی، اندیشه بررسی از دلیل ایجاد توسعه منبع زنده را به عنوان تلاش برای تعالی جامعه پذیرفته‌اند و هیچ جامعه و نظامی نیست که بخواهد و یا بتواند از سطح معین و ثابتی از فرهنگ مادی و غیر مادی متوقف شود. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی میزان توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان گلستان بر مبنای 30 شاخص بررسی از دلیل ایجاد فرهنگی منبع زنده در سال 1392، می‌باشد. نوع تحقیق کاربردی و از لحاظ روش‌شناسی، توصیفی- تحلیلی محسوب می‌شود. اطلاعات مورد نیاز برای انجام پژوهش، از طریق مطالعات اسنادی و کتابخانه‌ای بدست آمده‌اند و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار آماری Excel و برای رتبه‌بندی شهرستان‌ از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره VIKOR ، SAW ,TOPSISو ادغام نتایج با تکنیک کپ‌لند استفاده گردید. همچنین برای امتیازدهی از روش آنتروپی شانون استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق، 14 شهرستان استان گلستان بر اساس آخرین تقسیمات سیاسی- اداری می‌باشد. نتایج حاصل از این پژوهش بر اساس تکنیک ادغام کپ‌لند نشان می‌دهد که ، 28/14 درصد شهرستان‌ها برخوردار، 42/71 درصد نیمه برخوردار و 28/14 درصد در رده شهرستان‌های محروم قرارگرفتند. بنابراین بیشتر شهرستان‌های استان در سطح شهرستان‌های نیمه‌برخوردار و محروم قرار گرفته‌اند که نشان می‌دهد در توزیع شاخص‌های مختلف توسعه در سطح استان نابرابری زیادی وجود دارد....
نویسنده : حسن علی اف بازدید : 14 تاريخ : پنجشنبه 1 آذر 1397 ساعت: 12:33