نقش گردشگری در تغییرات زندگی ساکنان مقصد (نمونه‌ی ...

ساخت وبلاگ
چکیده : بررسی از دلیل ایجاد گردشگری منبع زنده در بستر محیط جغرافیایی صورت می‌گیرد که متشکل از محیط طبیعی،... با عنوان : نقش گردشگری در تغییرات زندگی ساکنان مقصد (نمونه‌ی ... بخوانید :
بررسی از دلیل ایجاد گردشگری منبع زنده در بستر محیط جغرافیایی صورت می‌گیرد که متشکل از محیط طبیعی، فرهنگی و اجتماعی است. هر یک از این دو محیط متشکل از عواملی هستند که به نوعی برگردشگری تأثیر‌گذار است و از آن تأثیر می‌پذیرد. گردشگری می‌تواند اثرات متفاوت و قابل توجهی در منطقهی گردشگر‌پذیر بر جای بگذارد. این اثرات می‌توانند اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و زیست محیطی باشند. با توجه به پیچیدگی و همچنین گستردگی فعالیت‌های گردشگری اثرات ناشی از آن نیز ابعاد به هم پیوسته‌ی بسیاری دارند که باید در مطالعه‌ی اثرات گردشگری به آنها توجه شود، این اثرات نوعاً بطور مستقیم در شیوه و کیفیت بررسی از دلیل ایجاد زندگی منبع زنده جامعه‌ی میزبان انعکاس مییابد. بنابراین می‌توان صنعت توریسم را یکی از مؤثرترین عوامل بر کیفیت زندگی بررسی از دلیل ایجاد ساکنان منبع زنده مقاصد گردشگری دانست. پژوهش حاضر، به روش توصیفی و تحلیلی و با هدف دستیابی به تأثیرات گردشگری بر کیفیت زندگی انجام گرفته است. جمع‌آوری داده‌ها از طریق مشاهده میدانی، توزیع پرسشنامه و مطالعات کتابخانه‌ای بدست آمد. جامعه‌ی آماری این پژوهش ساکنان محلی شهر تبریز بود که برای تعیین حجم نمونه و روش نمونه‌گیری، به ترتیب از روش تعیین حجم نمونه کوکران که برای 400 نفر تعیین و نمونه‌گیری تصادفی ساده و در تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل عاملی در محیط نرم‌افزار SPSS و به منظور روایی و پایایی پرسشنامه، به ترتیب از روایی محتوا (نظر اساتید و کارشناسان مرتبط با مسایل شهری و گردشگری) و ضریب آلفای کرونباخ که می توان گفت میزان پایایی ابزار تحقیق در حد قابل قبولی بوده است، استفاده شد. نتایج حاصله از تحلیل اکتشافی، نشان داد هرگاه از نظر ساکنان در مورد تأثیرات گردشگری و قلمروهای زندگی خاص سؤال شده، درک آنها هم دارای بعد مثبت بوده است. به تعبیری وقتی تأثیرات گردشگری در رابطه با رضایت از زندگی مطرح شده است، همراه با درک مثبت ساکنان از نظر تأثیرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیطی و قلمروهای خاص زندگی بوده است. همچنین، عامل «چقدر از گذران نحوه‌ی زندگی خود راضی هستید» با بار عاملی 873/0 مهم‌ترین مؤلفه‌ی کیفیت کلی زندگی به دست آمد....
نویسنده : حسن علی اف بازدید : 8 تاريخ : پنجشنبه 1 آذر 1397 ساعت: 12:33