نقش پیاده‌راه‌سازی در ارتقاء کیفیت اجتماعی شهر ...

ساخت وبلاگ
چکیده : خلق فضای شهری مطلوب، مهم‌ترین اهداف شهرسازی معاصر است. در همین راستا، پیاده‌راه‌ها با توجه به تأثیر ... با عنوان : نقش پیاده‌راه‌سازی در ارتقاء کیفیت اجتماعی شهر ... بخوانید :
خلق فضای شهری مطلوب، مهم‌ترین اهداف شهرسازی معاصر است. در همین راستا، پیاده‌راه‌ها با توجه به تأثیر عمیق خود در بررسی از دلیل ایجاد ارتقاء منبع زنده بررسی از دلیل ایجاد کیفیت منبع زنده زندگی شهری، اهمیتی ویژه ای در میان فضاهای شهری دارند و از عناصر لازم در هویت‌بخشی به فضای بررسی از دلیل ایجاد اجتماعی منبع زنده و فرهنگی در شهر می باشند. بدین منظور پژوهش حاضر به بررسی نقش پیاده‌راه هفده شهریور در کیفیت اجتماعی فضای میدان امام حسین (ع) تا میدان شهدا می‌پردازد. هدف از این پژوهش، تجزیه‌ و تحلیل ارتباط بین کیفیت فضای شهری در پیاده‌راه‌ (سرزندگی، خوانایی، نفوذپذیری و ایمنی) ( به عنوان متغیر مستقل) و تعاملات اجتماعی ( به عنوان متغیر وابسته) می باشد. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است. شیوه جمع‌آوری داده‌ها بر اساس پرسشنامه (با در نظر گرفتن میزان روایی و پایایی موردقبول)، مشاهده و مصاحبه است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران مراجعه در طول روز به این محدوده به دست آمد که شامل 376 نفر است و با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده پرسشنامه‌های موردنظر از عابران پیاده و کاسب‌های موجود تکمیل گردید. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون‌های رابطه‌ایی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که از بین متغیرهای مستقل پژوهش، تنها عامل خوانایی با کیفیت فضای شهری پیاده راه هفده شهریور در ارتباط معنادار بوده است و دو متغیر سرزندگی و نفوذپذیری هنوز در پیاده‌راه هفده شهریور به عنوان عوامل اثرگذار بر تعاملات اجتماعی بین مردم مؤثر نبوده و برای ارتقاء فضای اجتماعی این پیاده‌راه توجه به این عوامل لازم و ضروری است....
نویسنده : حسن علی اف بازدید : 18 تاريخ : پنجشنبه 1 آذر 1397 ساعت: 12:33