تحلیل اثرات کشت زعفران بر حس تعلق به مکان در بین ...

ساخت وبلاگ
چکیده : کاربردهای متعدد بررسی از دلیل ایجاد زعفران منبع زنده و مصارف متنوع غذایی آن و از همه مهم تر نقش ع... با عنوان : تحلیل اثرات کشت زعفران بر حس تعلق به مکان در بین ... بخوانید :
کاربردهای متعدد بررسی از دلیل ایجاد زعفران منبع زنده و مصارف متنوع غذایی آن و از همه مهم تر نقش عمده‌ای که در زندگی کشاورزان خراسان مرکزی و جنوبی دارد، توجه ویژه به مسائل تولید زعفران و نقش آن را در توسعه نواحی روستایی بیش از پیش روشن می سازد. هدف این مقاله نیز بررسی بررسی از دلیل ایجاد اثرات منبع زنده کشت زعفران بر حس تعلق‌مکانی در بین خانوارهای روستایی دهستان رشتخوار می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و روش انجام آن توصیفی- بررسی از دلیل ایجاد تحلیل منبع زنده ی است. ابزار جمع آوری اطلاعات و داده‌ها در مطالعات نظری به صورت کتابخانه‌ای و در مطالعه میدانی از طریق پرسش‌نامه می‌باشد. جامعة آماری پژوهش شامل خانوارهای روستایی دهستان رشتخوار می باشد (4672N=). 160 سرپرست خانوار به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان جامعه نمونه انتخاب گردید. برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون‌های t تک‌نمونه‌ای، برازش رگرسیونی، رگرسیون چند متغیره و مدل تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج تحقیق نشان دهنده تاثیر مثبت کشت زعفران بر ابعاد چهارگانه تعلق مکانی در بین خانوارها در منطقه مورد مطالعه بوده است. همچنین نتایج نشان می دهد که بیشترین اثر کلی کشت زعفران مربوط به بُعد اقتصادی است. به طوری که، میزان درآمد و مقدار پس انداز خانوارهای روستایی، میزان اشتغال خانوارها به خصوص اشتغال زنان روستایی، تنوع اقتصادی و شغلی در روستاهای منطقه در سطح قابل قبولی افزایش داشته که این امر به نوبه خود، باعث افزایش سطح رفاه و توانمندی خانوارها و به تبع، باعث افزایش حس تعلق به مکان در بین خانوارهای روستایی در منطقه مورد مطالعه شده است....
نویسنده : حسن علی اف بازدید : 16 تاريخ : پنجشنبه 1 آذر 1397 ساعت: 12:33