بررسی تاثیر بازار زمین و عملکرد اقتصادی مسکن بر ...

ساخت وبلاگ
چکیده : شهرهای جدید ایران با داشتن ضعف‌های زیاد در مراحل مختلف برنامه‌ریزی و اجرا، هرروزه سکنه‌ی خود را با چ... با عنوان : بررسی تاثیر بازار زمین و عملکرد اقتصادی مسکن بر ... بخوانید :
شهرهای جدید ایران با داشتن ضعف‌های زیاد در مراحل مختلف برنامه‌ریزی و اجرا، هرروزه سکنه‌ی خود را با چالش‌های بسیار روبرو می‌کنند؛ چالش‌هایی که در بیشتر موارد تبدیل به مشکل شده و زندگی را برای سکنه‌ی این شهرها دشوار کرده است. یکی از این مشکل‌ها پایین بودن احساس امنیت در بین سکنه‌ی این شهرها است. ازآن‌جهت که احساس امنیت بسترساز افزایش کیفیت زندگی است، نبود احساس امنیت نیز باعث کاهش کیفیت زندگی می‌شود، ضرورت بهبود شرایط زندگی برای سکنه‌ی شهرهای جدید، هدف این پژوهش را شکل می‌دهد. هدف این پژوهش بررسی از دلیل ایجاد بررسی منبع زنده تأثیر یکی از جنبه‌های اصلی اقتصاد شهری یعنی بررسی از دلیل ایجاد بازار منبع زنده زمین و بررسی از دلیل ایجاد عملکرد منبع زنده بررسی از دلیل ایجاد اقتصادی منبع زنده مسکن بر احساس امنیت سکنه در شهرهای جدید است. روش تحقیق مورداستفاده توصیفی است که ضمن به‌کارگیری اسناد و مدارک، از پرسشنامه نیز استفاده‌شده است. جامعه آماری موردبررسی شامل تمام سکنه‌ی 15 سال به بالای صدرا بود که بر طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 برابر بود با 29952 نفر و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه برای مطالعه با احتساب 5 درصد خطا برابر با 380 نفر به دست آمد. نتیجه‌ی به‌دست‌آمده از پرسشنامه‌ها گویای این امر بود که عدم توجه و برنامه‌ریزی در رابطه با این بخش اقتصادی باعث شده سوداگران به سمت این شهر هجوم‌آورند و باوجود گذشت بیش از دو دهه از آغاز تأسیس این شهر ساخت‌وساز همچنان بسیار زیاد و پراکنده است که درنتیجه‌ی این شرایط، شهر به‌صورت کارگاه ساختمانی عظیمی درآمده است. این کارگاه عظیم با زمین‌های خالی بسیار، خیابان‌های خلوت، نبود احساس تعلق مناسب و وجود سکنه‌ی موقت مانند کارگران فصلی باعث کاهش احساس امنیت بین سکنه‌ی خود شده است....
نویسنده : حسن علی اف بازدید : 38 تاريخ : پنجشنبه 1 آذر 1397 ساعت: 12:33