تحلیل وضعیت مبلمان شهری و سنجش رضایتمندی‌ شهروندان . ...

ساخت وبلاگ
چکیده : بهبود و ارتقای کیفیت محیط شهری از جمله اهداف برنامه‌ریزی شهری است. وجود عناصر مبلمان شهری استاندارد ... با عنوان : تحلیل وضعیت مبلمان شهری و سنجش رضایتمندی‌ شهروندان . ... بخوانید :
بهبود و ارتقای کیفیت محیط شهری از جمله اهداف برنامه‌ریزی شهری است. وجود عناصر مبلمان شهری استاندارد نه تنها از ضروریات زندگی شهری به شمار می‌رود، بلکه نقش زیادی در رضایت شهروندان از محیط شهری خواهد داشت. برای شهری چون اردبیل، وجود حاشیه رودخانه به عنوان یکی از مواهب الهی فرصت بسیار مناسبی است که باید از این پتانسیل جهت ایجاد فضای عمومی و گردشگری استفاده شود. این پژوهش در سال 1394 و با هدف تحلیل وضعیت و سنجش رضایتمندی از مبلمان شهری و با استفاده از پیمایش میدانی تهیه شد است. در این سنجش از 33 متغیر استفاده شده است. جامعه‌‌ی آماری پژوهش تمام ساکنان شهر اردبیل که از محدوده‌ی مورد مطالعه استفاده می‌کنند، هستند که با استفاده از فرمول کوکران، 400 نمونه برای انجام پرسشگری به طور تصادفی انتخاب شدند. مقدار پایایی ابزار با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ، 0/891 محاسبه شده است. نیکویی برازش داده‌ها با استفاده از آزمون کولموگروف_اسپیرنوف سطح معنی‌داری کوچکتر از آلفا (0/05) را نشان می‌دهد و در نتیجه توزیع داده‌های ما غیرنرمال بوده و به همین علت از آزمون‌های ناپارامتریک استفاده شده است. ضمن تجزیه و تحلیل داده‌ها، از آزمون‌های آماری ضریب اسپیرمن، رگرسیون و کای اسکوئر و همچنین از تحلیل عاملی استفاده شده است و در این راستا از نرم‌افزار‌های Expert GPS, SPSS و GIS برای ورود، پردازش، تحلیل و خروجی داده‌ها استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که میزان رضایتمندی از عناصر مبلمان این محدوده پایین‌تر از میانگین می‌باشد و رضایت از کفپوش‌ها نسبت به سایر عوامل بیشتر است. همچنین با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهادهایی در انتهای پژوهش ارائه شده است....
نویسنده : حسن علی اف بازدید : 16 تاريخ : سه شنبه 16 مرداد 1397 ساعت: 1:29