ارتقاء کیفیت فضایی پارک های شهری به منظور افزایش ...

ساخت وبلاگ
چکیده : در سال‌های اخیر به دلیل رشد شهرنشینی و زندگی مکانیکی افراد با انزواطلبی و کاهش تعاملات ‏اجتماعی ... با عنوان : ارتقاء کیفیت فضایی پارک های شهری به منظور افزایش ... بخوانید :
در سال‌های اخیر به دلیل رشد شهرنشینی و زندگی مکانیکی افراد با انزواطلبی و کاهش تعاملات ‏اجتماعی روبه‌رو هستند و پارک‌ها به‌عنوان یکی از فضاهای مهم شهری نقش به سزایی در افزایش ‏تعاملات اجتماعی میان افراد را ایفا می کنند. به همین دلیل ضرورت دارد پارک‌های شهری به‌گونه‌ای ‏طراحی شوند تا به نیاز تعاملات اجتماعی میان افراد پاسخ دهند. از این رو پژوهش حاضر به منظورارتقاء تعاملات اجتماعی افراد به بررسی رابطه کیفیت فضایی با تعاملات اجتماعی شهروندان در پارک ‏های شهری می پردازد. روش انجام پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی می‌باشد که برای جمع‌آوری ‏داده‌های موردنیاز از روش پیمایشی استفاده‌شده است. داده‌ها از طریق 359 پرسشنامه که به‌صورت ‏کاملاً تصادفی از میان مراجعه‌کنندگان به سه پارک ملت، شهر و چاله باغ در شهر گرگان به‌دست‌آمده ‏است و با روش‌های آماری توصیفی و تحلیل همبستگی پیرسون،‎ ‎و تحلیل رگرسیون خطی تجزیه‌و ‏تحلیل‌ها صورت گرفت. نتایج نشان داد که کیفیت فضایی پارک‌های شهری بر تعاملات اجتماعی افراد ‏تأثیرگذار است و مؤلفه‌های کیفیت فضایی خوانایی، نفوذپذیری، گوناگونی، انعطاف‌پذیری، سرزندگی و ‏تناسبات بصری با تعاملات اجتماعی ارتباط معناداری دارند و مؤلفه گوناگونی در سطح بالاتری نسبت ‏به بقیه مؤلفه‌ها قرار دارد. در نهایت با توجه به چهار مولفه گوناگونی ،خوانایی،سرزندگی و نفوذپذیری ‏که تاثیر گذاری بیشتری بر تعاملات اجتماعی دارند، به ارائه راه‌کارها و پیشنهاد‌هایی جهت افزایش ‏تعاملات اجتماعی میان شهروندان در پارک‌های شهری پرداخته شد.‏...
نویسنده : حسن علی اف بازدید : 72 تاريخ : شنبه 9 تير 1397 ساعت: 15:41